Kui tulemus loeb...

HeBA töötervishoiu standard

Jaanuar 2022

Lähtekohad

HeBA töötervishoiuteenus toetab alljärgnevate töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töötajate tervisekontrolli korra nõuete täitmist.

 1. Süstemaatilise töökeskkonna sisekontrolli teostamine, mille käigus kavandatakse, korraldatakse ja jälgitakse töötervishoiu ja tööohutuse olukorda ettevõttes.
 2. Iga-aastase töökeskkonna sisekontrolli korralduse läbivaatus koos tulemuste analüüsiga ning vajaduse korral abinõude rakendamine muutunud olukorrast lähtuvalt.
 3. Töökeskkonna riskianalüüsi teostamine koos riskide hindamise tulemuste jälgimisega.
 4. Abinõude rakendamine töötaja tervisekahjustuse vältimiseks ja töökeskkonna ohutegurite mõju neutraliseerimiseks.
 5. Töötaja tervisekontrolli korraldamine, mis sisaldab töötaja terviseseisundi ning töökeskkonna või töökorralduse töötajale sobivuse hindamist, vajadusel töötaja tööst põhjustatud haigestumise või võimaliku kutsehaigestumise hindamist; samuti vajalike terviseuuringute teostamist, kaasates vajadusel eriarste.
 6. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise kontrollimine.

HeBA töötervishoiuteenus toetab alljärgnevate töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töötajate tervisekontrolli korra nõuete täitmist.

 • Tutvumine töökeskkonna riskianalüüsiga ja töökeskkonna külastus.
 • Ettevõtte töötervishoiu olukorra regulaarne terviklik analüüs.
 • Ettepanekute tegemine tööandjale töötingimuste parandamiseks ja töötajate tervise edendamiseks.
 • Tööandja nõustamine töökeskkonna ja töötingimuste kohandamise ja töötajate tervise edendamise küsimustes.
 • Töötaja nõustamine tervise edendamise küsimustes.

Kohustusliku töötervishoiu teenuse sisu

A - Ettevõtte töötervishoiu analüüs

 1. Ettevõtte riskianalüüsiga tutvumine
 2. Ettevõtte tegevuskohtade külastus ning selle põhjal töökeskkonna tingimuste ja riskide dokumenteeritud kaardistus täiendusena riskianalüüsile. (Kliendile näidise kaardistuse kohta)
 3. Ettevõtte Tervise Audit ehk ettevõtte töötervishoiu olukorra kirjalik analüüs vähemalt 1 kord aastas, sh oluliste struktuuriüksuste lõikes, kombineerides töötajate tervise enesehinnangut (ehk tervisedeklaratsiooni) ning objektiivseid tervisekontrollide andmeid (isikustamata kujul).
 4. Terviseaudit hõlmab tööelukvaliteeti, tööriskide tervisemõjusid, üldtervist ja tervisekäitumist, vaimset tervist ja heaolu. (Kliendile näidis HeBA “Ettevõtte tervise audit” analüüsiga kaetud teemade kohta.)
 5. Eelpool nimetatud kirjalikust analüüsist lähtuvad soovitused ettevõttele töötingimuste parandamiseks ja töötajate tervise edendamiseks. (Kliendile näidis HeBA soovitustega kaetud teemade kohta.)

B - HeBA tervisekontrollid

 1. Tervisekontrolli käigus hinnatakse töötaja terviseseisundit ning sellega seotult töökeskkonna või töökorralduse sobivust töötajale tema üldtervise säästmiseks ning tööst põhjustatud haigestumise või võimaliku kutsehaigestumise vältimiseks.
 2. Tervisekontrollile eelneb töötaja vanusest, soost ning konkreetse töökoha riskidest lähtuv tervisedeklaratsiooni, üldtervise hinnangu ja psühhosotsiaalsete riskide individuaalne kaardistus (digitaalse) küsimustiku abil; töökoha riskid lähtuvad punktis A-2 kirjeldatud riskide dokumenteeritud kaardistusest; küsimustiku täitmiseks kuluv aeg ei ületa 15 minutit, et tagada võimalikult kvaliteetne tulemus. (Kliendile HeBA näidis küsimustikuga kaetud üldistest ning töökeskkonna riskidega seotud teemadest.)
 3. Tervisekontrollile eelneb töötaja varasemate tervisekontrolli tulemuste ning tervise infosüsteemis kajastatud olulisemate tervisenäitajate (diagnoosid, kasutatavad ravimid) analüüs.
 4. Tervisekontrolli sisu (uuringud ja analüüsid; haigused, mille riske kindlasti hinnata) kohandatakse iga inimese puhul individuaalsete terviseriskide (vt punkt B-2 … B-3) ning konkreetse töökoha reaalsete (vt punkt A-2) riskiteguritega. (Kliendile metoodika kirjeldus ning HeBA näidis individuaalsele terviseseisundile ning töökeskkonna riskiteguritele kohandatud tervisekontrolli kirjeldusest ja otsustustoest arstile.)

C - HeBA tervisekontrollide väljundid

Töötajale:

 1. Tervisekontrolli otsus on kättesaadav nii elektrooniliselt kui soovi korral ka paberkandjal. (Kliendile näidis HeBA elektroonilise iseteeninduskeskkonna kohta töötajale.)
 2. Põhjalik üldise ning tööga seotud tervise individuaalne hinnang, mis katab kõiki asjakohaseid elundkondi, funktsioone ja riske. (Kliendile HeBA näidis Töötaja individuaalse tervisehinnangu kohta)
 3. Üksikasjalik individuaalne terviseplaan, vajadusel haiguste juhtimise plaan (Kliendile HeBA näidis Töötaja individuaalse terviseplaani kohta)

Tööandjale:

 1. Tervisekontrolli otsused elektrooniliselt iseteeninduskeskkonna kaudu; võimalik integratsioon ettevõtte dokumendihalduse süsteemiga. (Kliendile korral näidis HeBA elektroonilise iseteeninduskeskkonna kohta tööandjale.)
 2. Ettevõtte Tervise Audit ehk analüütiline kokkuvõte ettevõtte töötajate terviseseisundist kombineerides töötajate tervise enesehinnangut ning objektiivseid tervisekontrollide andmeid (vt punkt A-3) (Kliendile näidis HeBA “Ettevõtte tervise audit” analüüsiga kaetud teemade kohta.)

HeBA teenuse osutamise tingimused

 1. Visiitide läbiviimine teenuseosutaja ruumides Tallinnas, Keilas, Tartus, Pärnus ning soovi korral ettevõtte ruumides (sobivate tingimuste olemasolul); kasutame soovi ja vajaduse korral ka kaug- ehk videovisiite.
 2. Partnervõrgustiku kaudu võimalik teenuse osutamine väljaspool ettevõtet ka teistes Eesti asulates.
 3. Elektrooniline terviseinfo haldamise platvorm eraldi funktsionaalsustega tööandja esindajale ning töötajatele, mida saab kasutada nii arvuti kaudu kui mobiilsete seadmetega, sh elektrooniline dokumendihaldus ettevõtte esindajale (nimekirjade haldamine koos õigusaktides sätestatud andmetega, sh tööstaaž ametikohal ning töökeskkonna tegurid, mis on aluseks töötaja suunamisel tervisekontrolli, tervisekontrolli visiitide planeerimine ja ülevaade, tervisekontrolli otsused, riskianalüüsi jm dokumentide haldus) ning privaatkonto vahendusel töötajatele (individuaalne terviseplaan koos tervisekontrolli otsusega, tervisetõendid, muu tervisedokumentatsioon); (Kliendile HeBA platvormi iseteeninduskeskkonna funktsionaalsuse kirjeldus)
 4. Elektrooniline visiitide broneerimine tööandjale ning töötajatele koos meeldetuletustega tervisekontrolli tähtaegade ning saabuva visiidi kohta; (Kliendile HeBA platvormi broneerimise ja meeldetuletuse funktsionaalsuste kirjeldus)
 5. Terviseküsimustike täitmine elektrooniliselt privaatsel ja turvatud veebiplatvormil. (Kliendile HeBA platvormi küsitlusmooduli funktsionaalsuste kirjeldus)

HeBA laiendatud töötervishoiu teenus

 1. Vaktsineerimised HeBA ruumides või ettevõtte ruumides.
 2. Tervisetõendite väljastamine.
 3. Vaimse tervise juhtimine koos ligipääsuga vaimse tervise teenustele.
 4. Põhjalikumad individuaalsed tervisekontrollid (-auditid).
  • Võtmetöötajatele üldtervise ja tööga seotud riskide analüüsiks.
  • Vanuse, olemasolevate terviseriskide või individuaalsete eeliste alusel.
 5. Täiendavad tervishoiuteenused töötajate individuaalsete terviseriskide haldamiseks ja juhtimiseks, sh:
  • füsioteraapia;
  • riskianalüüs
 6. Ettevõtte nõustamine ja koolitamine töökeskkonna ja töötingimuste kohandamise ja töötajate tervise edendamise küsimustes.
 7. Töötaja tervisekindlustus või Tööandja tervisefond töötajate täiendavate terviseteenuste kulude toetamiseks.
 8. Töötajatele täiendavate individuaalsete tervishoiuteenuste otsimine ja tellimine, sh vaimse tervise teenused (nn concierge teenus).

Tänan! Sinu soov on edukalt edastatud.

Klõpsake siia et vorm sulgeda